Školní vzdělávací program

Záměr a filozofie školy

Motto:

„Každé poznání vychází ze srdce, každé vzdělání ze života.“

Christian Friedrich Hebbel

Záměrem školního vzdělávacího programu je všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a etické, vytváření prostředí plného důvěry, přátelství a pohody, kam děti i jejich rodiče rádi docházejí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – UŽ VÍM PROČ

Školní vzdělávací program vychází z RVP PV a z vlastního hodnocení výchovně vzdělávací práce. Učí děti chápat svět kolem nás, vede k sounáležitosti s místem a děním, kde mateřská škola sídlí. Je založen na objevování, prozkoumávání a prožívání ve skutečném světě. Vede k hodnotám uznávaným naší společností, k úctě, ke zdraví a k sepjetí s přírodou. Preferuje přímou zkušenost pro získávání poznatků, dovedností a návyků. Zajišťuje dostatek pohybu a pohybu venku.
Vzdělávací program klade důraz na vzájemnou důvěru a spolupráci s rodiči.
Na jeho plánování se podílejí všichni pracovníci školy svojí přístupností ke změnám, uplatňováním nových myšlenek, schopností komunikovat a kooperovat, být zodpovědný a svědomitý, hledat nové varianty a řešení.

INTEGROVANÉ BLOKY

  • Už vím, s kým si budu hrát.
  • Už vím, proč padá listí.
  • Už vím, proč mě zebe.
  • Už vím, jak se země probouzí.
  • Už vím, jak sluníčko hřeje.

HLAVNÍ CÍLE ŠVP

• Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

KONKRÉTNÍ ZÁMĚRY ŠVP

• Výchova a všestranný rozvoj dítěte po stránce fyzické i psychické
• Vytváření vhodného a podnětného prostředí k získávání poznatků, vědomostí a dovedností, plného porozumění, laskavosti a klidu beze stresu
• Vedení ke vzájemné komunikaci, spolupráci a prosociálním vztahům
• Spolupráce s rodinou
• Vytváření základního zdravého životního stylu
• Evaluace vlastní činnosti a práce se zpětnou vazbou

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávací obsah je uspořádán v pěti oblastech, které se vzájemně propojují: Oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální.

Je zpracován v pěti blocích, které charakterizují klíčové kompetence, cíle a výstupy vzdělávacích činností. Rozpracování těchto témat je provedeno v jednotlivých TVP.